دانلود تلاوتهای استاد محمد صدیق منشاوی

استاد محمد صدیق  منشاوی به حق یکی از خوش صدا ترین قاریان تاریخ قرائت قران است .

صوت و لحن ملکوتی او قداست خاصی به او و تلاوتهایش داده است.

 در زیر مجموعه بزرگی از تلاوتهای مجلسی این استاد رابرای دانلود گذاشته ام .

با توجه به اینکه این پستهای قرانی مخاطب خاص خود را دارد لذا نظر یادتون نره

 

(¯`·._(¯`·._( , , . سورة الحشر . , , )_.·´¯)_.·´¯)
(¯`·._(¯`·._( , , . سورة الحجرات ق فصلت . , , )_.·´¯)_.·´¯)
(¯`·._(¯`·._( , , . سورة الحشر القصار . , , )_.·´¯)_.·´¯)
(¯`·._(¯`·._( , , . سورة الحشر 1 . , , )_.·´¯)_.·´¯)
(¯`·._(¯`·._( , , . سورة الفرقان . , , )_.·´¯)_.·´¯)
(¯`·._(¯`·._( , , . سورة المؤمنون الرحمن . , , )_.·´¯)_.·´¯)
(¯`·._(¯`·._( , , . سورة الکهف الرحمن . , , )_.·´¯)_.·´¯)
(¯`·._(¯`·._( , , . سورة ال عمران 1 -34 . , , )_.·´¯)_.·´¯)
(¯`·._(¯`·._( , , . سورة الاسراء التوبة . , , )_.·´¯)_.·´¯)
(¯`·._(¯`·._( , , . سورة الاحزاب . , , )_.·´¯)_.·´¯)
(¯`·._(¯`·._( , , . سورة البقرة . , , )_.·´¯)_.·´¯)
(¯`·._(¯`·._( , , . سورة الانفال . , , )_.·´¯)_.·´¯)
(¯`·._(¯`·._( , , . سورة الانبیاء . , , )_.·´¯)_.·´¯)
(¯`·._(¯`·._( , , . سورة القصص . , , )_.·´¯)_.·´¯)
(¯`·._(¯`·._( , , . سورة الانفال 2. , , )_.·´¯)_.·´¯)
(¯`·._(¯`·._( , , . سورة الاسراء 66 - 96 . , , )_.·´¯)_.·´¯)
(¯`·._(¯`·._( , , . سورة الحدید . , , )_.·´¯)_.·´¯)
(¯`·._(¯`·._( , , . سورة الفجر . , , )_.·´¯)_.·´¯)
(¯`·._(¯`·._( , , . سورة غافر . , , )_.·´¯)_.·´¯)
(¯`·._(¯`·._( , , . سورة فاطر . , , )_.·´¯)_.·´¯)
(¯`·._(¯`·._( , , . سورة یوسف 1 . , , )_.·´¯)_.·´¯)
(¯`·._(¯`·._( , , . سورة یوسف 2 . , , )_.·´¯)_.·´¯)
(¯`·._(¯`·._( , , . سورة مریم الاقصى . , , )_.·´¯)_.·´¯)
(¯`·._(¯`·._( , , . سورة مریم 2 . , , )_.·´¯)_.·´¯)
(¯`·._(¯`·._( , , . سورة هود . , , )_.·´¯)_.·´¯)
(¯`·._(¯`·._( , , . سورة الاسراء الاقصى . , , )_.·´¯)_.·´¯)
(¯`·._(¯`·._( , , . سورة الانعام 1 . , , )_.·´¯)_.·´¯)
(¯`·._(¯`·._( , , . سورة الانعام 2 . , , )_.·´¯)_.·´¯)
(¯`·._(¯`·._( , , . سورة الانعام 3 . , , )_.·´¯)_.·´¯)
(¯`·._(¯`·._( , , . سورة الاعراف 3 . , , )_.·´¯)_.·´¯)
(¯`·._(¯`·._( , , . سورة یونس الاقصى . , , )_.·´¯)_.·´¯)
(¯`·._(¯`·._( , , . سورة النجم والقمر . , , )_.·´¯)_.·´¯)
(¯`·._(¯`·._( , , . سورة النساء . , , )_.·´¯)_.·´¯)
(¯`·._(¯`·._( , , . سورة لقمان 4 . , , )_.·´¯)_.·´¯)
(¯`·._(¯`·._( , , . سورة فصلت . , , )_.·´¯)_.·´¯)
(¯`·._(¯`·._( , , . سورة الطور الحدید . , , )_.·´¯)_.·´¯)
(¯`·._(¯`·._( , , . سورة لقمان السجدة . , , )_.·´¯)_.·´¯)
(¯`·._(¯`·._( , , . سورة لقمان 3 . , , )_.·´¯)_.·´¯)
(¯`·._(¯`·._( , , . سورة القصص 3 . , , )_.·´¯)_.·´¯)
(¯`·._(¯`·._( , , . سورة لقمان 5 . , , )_.·´¯)_.·´¯)
(¯`·._(¯`·._( , , . سورة الزمر لیبیا . , , )_.·´¯)_.·´¯)
(¯`·._(¯`·._( , , . سورة الروم لیبیا . , , )_.·´¯)_.·´¯)
(¯`·._(¯`·._( , , . سورة الروم . , , )_.·´¯)_.·´¯)
(¯`·._(¯`·._( , , . سورة غافر 2 . , , )_.·´¯)_.·´¯)
(¯`·._(¯`·._( , , . غافر 3 . , , )_.·´¯)_.·´¯)
(¯`·._(¯`·._( , , . سورة الرعد الاقصى . , , )_.·´¯)_.·´¯)
(¯`·._(¯`·._( , , . سورة الحجرات الاقصى . , , )_.·´¯)_.·´¯)
(¯`·._(¯`·._( , , . سورة التوبة 2 . , , )_.·´¯)_.·´¯)
(¯`·._(¯`·._( , , . سورة الحدید 3 . , , )_.·´¯)_.·´¯)
(¯`·._(¯`·._( , , . سورة الحج 3 . , , )_.·´¯)_.·´¯)
(¯`·._(¯`·._( , , . سورة الزخرف الدخان . , , )_.·´¯)_.·´¯)
(¯`·._(¯`·._( , , . سورة التوبة الاقصى . , , )_.·´¯)_.·´¯)
(¯`·._(¯`·._( , , . سورة الرعد الکویت . , , )_.·´¯)_.·´¯)
(¯`·._(¯`·._( , , . سورة مریم 1 - 36 . , , )_.·´¯)_.·´¯)
(¯`·._(¯`·._( , , . سورة لقمان الاقصى . , , )_.·´¯)_.·´¯)
(¯`·._(¯`·._( , , . سورة المؤمنون الاقصى . , , )_.·´¯)_.·´¯)
(¯`·._(¯`·._( , , . سورة الغاشیة الفجر . , , )_.·´¯)_.·´¯)
(¯`·._(¯`·._( , , . سورة البقرة الاقصى . , , )_.·´¯)_.·´¯)
(¯`·._(¯`·._( , , . سورة الاحزاب الاقصى . , , )_.·´¯)_.·´¯)
(¯`·._(¯`·._( , , . سورة النبأ . , , )_.·´¯)_.·´¯)
(¯`·._(¯`·._( , , . سورة الفتح . , , )_.·´¯)_.·´¯)
(¯`·._(¯`·._( , , . سورة الدخان . , , )_.·´¯)_.·´¯)
(¯`·._(¯`·._( , , . سورة العلق القصار . , , )_.·´¯)_.·´¯)
(¯`·._(¯`·._( , , . سورة ق الرحمن . , , )_.·´¯)_.·´¯)
(¯`·._(¯`·._( , , . سورة لقمان السجدة الحسین . , , )_.·´¯)_.·´¯)
(¯`·._(¯`·._( , , . سورة ق . , , )_.·´¯)_.·´¯)
(¯`·._(¯`·._( , , . سورة المؤمنون . , , )_.·´¯)_.·´¯)
(¯`·._(¯`·._( , , . سورة لقمان 6 . , , )_.·´¯)_.·´¯)
(¯`·._(¯`·._( , , . سورة الواقعة الحدید . , , )_.·´¯)_.·´¯)
(¯`·._(¯`·._( , , . سورة الاسراء المسجد الاموى 1958 . , , )_.·´¯)_.·´¯)
(¯`·._(¯`·._( , , . سورة الطور 3 . , , )_.·´¯)_.·´¯)
(¯`·._(¯`·._( , , . سورة الحج المؤمنون . , , )_.·´¯)_.·´¯)
(¯`·._(¯`·._( , , . سورة فصلت الاقصى . , , )_.·´¯)_.·´¯)
(¯`·._(¯`·._( , , . سورة الزخرف 8 . , , )_.·´¯)_.·´¯)
(¯`·._(¯`·._( , , . سورة الحشر العلق سوریا . , , )_.·´¯)_.·´¯)
(¯`·._(¯`·._( , , . سورة المجادلة . , , )_.·´¯)_.·´¯)
(¯`·._(¯`·._( , , . سورة النور استدیو . , , )_.·´¯)_.·´¯)
(¯`·._(¯`·._( , , . سورة الفرقان . , , )_.·´¯)_.·´¯)
(¯`·._(¯`·._( , , . سورة التوبة 38 - 43 . , , )_.·´¯)_.·´¯)
(¯`·._(¯`·._( , , . سورة السجدة العلق . , , )_.·´¯)_.·´¯)
(¯`·._(¯`·._( , , . سورة الروم قصار سوریا . , , )_.·´¯)_.·´¯)
(¯`·._(¯`·._( , , . سورة الروم الاقصى . , , )_.·´¯)_.·´¯)
(¯`·._(¯`·._( , , . سورة الاسراء 1 - 14 . , , )_.·´¯)_.·´¯)
(¯`·._(¯`·._( , , . سورة الشعراء 52 - 89 . , , )_.·´¯)_.·´¯)
(¯`·._(¯`·._( , , . سورة القصص الاقصى . , , )_.·´¯)_.·´¯)
(¯`·._(¯`·._( , , . سورة القصص 68 - 85 . , , )_.·´¯)_.·´¯)
(¯`·._(¯`·._( , , . سورة الانفال القصار . , , )_.·´¯)_.·´¯)
(¯`·._(¯`·._( , , . سورة التوبة 7 . , , )_.·´¯)_.·´¯)
(¯`·._(¯`·._( , , . سورة الشعراء 3 . , , )_.·´¯)_.·´¯)
(¯`·._(¯`·._( , , . سورة القصص الاقصى . , , )_.·´¯)_.·´¯)
(¯`·._(¯`·._( , , . سورة الملک . , , )_.·´¯)_.·´¯)
(¯`·._(¯`·._( , , . سورة المؤمنون 6 . , , )_.·´¯)_.·´¯)

/ 3 نظر / 20 بازدید
esfahanbax.com

سلام وب خوبي دارين با تبادل لينك موافقين ! بياين تو سايت و وبلاگم پشيمون نميشين براي تبادل لينك ابتدا اين دوتا وب لينك كن بعد بهم خبر بدين تا لينكتون كنم در هردو لينك ميشين! پرتال تفريحي سرگرمي ESFAHANBAX به ادرس WWW.ESFAHANBAX.COM خوشحال ميشم در سايتم عضو بشين!عضو بشيااااا ............................................................................................................................. بزرگترين مرجع عكس به ادرس WWW.PIX2PIC.BLOGSKY.COM ..................................................................................................... ابتدا لينك كنيد بعد بهم خبر بدين ممنون ميشم! عضويتتت يادت نرررره

اسلام آپلود

با سلام خدمت شما اسلام اپلود میزبانی رایگان برای اپلود تصاویر و فایل های دینی و فرهنگی شما می باشد لطفا شما استفاده نمایید و به دوستان خود که در این حوزه و هستند نیازمند چنین امکاناتی هستند معرفی نمایید با تشکر یا علی

مهدی اسماعیلی

سلام خوبی؟ خیلی ممنون از این همه تلوت که قرار دادی. من عاشق استاد منشاوی ام فقط کاش تو یه طرح قشنگ تری مینوشتی این جوری راحت نمیشه ژیدا کرد تلاوت رو ممنون