دانلود تلاوتهای استاد محمود علی البنا

تلاوتهایی را از استاد محمود علی البنا جهت دانلود خدمتتون ارائه میکنم . من خودم تلاوتهای ایشان را زیاد دوست دارم.پختگی تلاوت ایشان در عین سادگی و زیبایی انسان را جذب میکند.پایه و اساس تلاوتهای ایشان معنوی خوانی است و کلا در این مبحث انسان اصولگرایی هم بوده است.

المؤمنون 36--89
الرابط
http://www.4shared.com/file/66066650/27949c43/138.html

الحج 38--70
الرابط
http://www.4shared.com/file/66954345/828878f5/135.html

القمر 1--الرحمن 13
الرابط
http://www.4shared.com/file/11203993...d/_4__212.html

عبس 1--المطففین 28
الرابط
http://www.4shared.com/file/67463479/65c22b9b/234.html

البقرة 106--127
الرابط
http://www.4shared.com/file/67837181/da0aa5d1/007.html

الأحقاف 1--25
الرابط
http://www.4shared.com/file/67843493/16967c10/201.html

آل عمران 75--97
الرابط
http://www.4shared.com/file/67850793/3b054417/024.html

الأنعام 36--60
الرابط
http://www.4shared.com/file/67857464/bd684b9b/053.html

یوسف 7--35
الرابط
http://www.4shared.com/file/68784329/4fc14dc4/095.html

الإسراء 1--23
الرابط
http://www.4shared.com/file/68904487/5da3b47d/113.html

یونس 90--هود 8
الرابط
http://www.4shared.com/file/109205286/e2e5bea/088.html

الأعراف 47--72
الرابط
http://www.4shared.com/file/109440433/8d3abff3/063.html

طه 1--59
الرابط
http://www.4shared.com/file/112233165/a784e8ef/125.html

آل عمران 33--59
الرابط
http://www.4shared.com/file/11280884...5/_2__022.html

الفتح 1--19
الرابط
http://www.4shared.com/file/11279294...b/_2__204.html

الفتح 1--24
الرابط
http://www.4shared.com/file/11516799...2/_3__204.html

الرحمن 1--71
الرابط
http://www.4shared.com/file/11702214...4/_2__213.html

الصف 1--الجمعة 10
الرابط
http://www.4shared.com/file/11707948...7/_2__220.html

النور 53--الفرقان 3
الرابط
http://www.4shared.com/file/117109715/10f9c527/143.html

الجمعة 1--التغابن 8
الرابط
http://www.4shared.com/file/11712765...d/_2__221.html

البقرة 158--177
الرابط
http://www.4shared.com/file/117355127/1ea91ab9/010.html

الحاقة 1--المعارج 35
الرابط
http://www.4shared.com/file/118676403/e3c9631d/227.html

الروم 54--لقمان 22
الرابط
http://www.4shared.com/file/120026443/247c83f0/164.html

البقرة 283--آل عمران 15
الرابط
http://www.4shared.com/file/12371658...4/_2__020.html

هود 108--یوسف 18
الرابط
http://www.4shared.com/file/135522137/2ba63a18/094.html

البقرة 233--247
الرابط
http://www.4shared.com/file/139663415/fd5d2222/015.html

التوبة 19--36
الرابط
http://www.4shared.com/file/139677049/3c978c77/076.html

/ 0 نظر / 10 بازدید